mediator@skoniecznamasternak.pl

608 110 565

Szanowni Klienci,

w związku z wprowadzonym stanem epidemii funkcjonuję przede wszystkim zdalnie. Jestem w stałym kontakcie z sądami, organami i instytucjami.

Spotkania mediacyjne, czy raczej rozmowy mediacyjne odbywają się w dogodnej dla Państwa formie zdalnej – poprzez rozmowy telefoniczne, rozmowy on-line oraz mailowo. Termin i konkretną formę spotkania ustalam indywidualnie z każdym z Państwa. Proszę o kontakt w celu umówienia.

pozdrawiam

Paulina Skonieczna-Masternak

s

608 110 565

 

adwokat@skoniecznamasternak.pl

O MEDIATORZE 

Jestem mediatorem wpisanym na stałą listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W 2019 r. ukończyłam postawowy kurs mediacji organizowany przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, czym zdobyłam uprawnienia mediatora.

W 2020 r. odbyłam specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych, pracowniczych, cywilnych i gospodarczych.

Z mediacją mam do czynienia nie tylko przy okazji bycia mediatorem, ale także w ramach wykonywanego zawodu – jestem adwokatem, prowadzę kancelarię adwokacką w Poznaniu. Udział w sprawach jako pełnomocnik daje mi okazję do uczestniczenia w tym charakterze nie tylko przed sądami, ale również w mediacjach. Wykształcenie prawnicze, uzyskany tytuł adwokata oraz doświadczenie w prowadzeniu spraw moich Klientów pozwalają mi na kompleksowe spojrzenie na sprawę z punktu widzenia mediatora. Oprócz uprawnień niezbędnych do bycia mediatorem posiadam bogate zaplecze – wiedzę z zakresu prawa oraz doświadczenie w rozwiązywaniu problemów moich Klientów. 

O MEDIACJI

Mediacja jest formą prowadzenia rozmów poza sądem, rozwiązywania problemów bez udziału arbitra-sędziego. Daje Stronom możliwość omówienia spornych kwestii bez pośpiechu wynikającego z rozpisanych godzin rozprawy, bez długiego oczekiwania na wyznaczenie jej terminu, w swobodnej atmosferze i poszanowaniu stanowiska każdego z uczestników. Mediacja jest sposobem zakończenia sporu w sposób satysfakcjonujący dla wszystkich.

Zasadami mediacji są dobrowolność, poufność, 

Mediacja jest odpłatna, ale koszty tej procedury są niższe niż prowadzenie wieloletnich sporów sądowych. 

Zapraszam do współpracy

adwokat Paulina Skonieczna-Masternak 

KLIENCI INDYWIDUALNI

Prowadzę obsługę osobistych spraw osób fizycznych.

Udzielam jednorazowych porad i konsultacji

oraz prowadzę sprawy sądowe.

PRZEDSIĘBIORCY

Prowadzę stałą obsługę przedsiębiorstw.

Świadczę usługi bieżącej opieki nad sprawami prawnymi firmy

oraz prowadzenia spraw i sporów.

PRAWO CYWILNE

zapłata

odszkodowanie

zniesienie współwłasności

eksmisja

zasiedzenie

służebność

spadki

egzekucja

PRAWO KARNE

podejrzany

oskarżony

pokrzywdzony

oskarżyciel posiłkowy

wyrok łączny

wykroczenia

postępowanie wykonawcze

środki zapobiegawcze

PRAWO ADMINISTRACYJNE

organ administracji publicznej

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny

decyzja administracyjna

pozwolenie

wywłaszczenie

wniosek

PRAWO RODZINNE

rozwód

podział majątku

rozdzielność majątkowa

alimenty

kontakty

władza rodzicielska

zaspokojenie potrzeb rodziny

zgoda na paszport

PRAWO

PRACY

pracownik

pracodawca

przywrócenie do pracy

odszkodowanie

rozwiązanie umowy

wypowiedzenie

odprawa

wypadek przy pracy

Działalność Kancelarii skupia się na następujących dziedzinach prawa:

  • PRAWO CYWILNE w tym zapłata, odszkodowanie, zniesienie współwłasności, eksmisja, zasiedzenie, służebność, spadki, egzekucja
  • PRAWO RODZINNE w tym rozwód, podział majątku, rozdzielność majątkowa, alimenty, kontakty, władza rodzicielska, zaspokojenie potrzeb rodziny, zgoda na paszport
  • PRAWO KARNE w tym podejrzany, oskarżony, pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy, wyrok łączny, wykroczenia, postępowane wykonawcze, środki zapobiegawcze
  • PRAWO PRACY w tym pracownik, pracodawca, przywrócenie do pracy, odszkodowanie, rozwiązanie umowy, wypowiedzenie, odprawa, wypadek przy pracy
  • PRAWO ADMINISTRACYJNE w tym organ administracji publicznej, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, decyzja administracyjna, pozwolenie, wywłaszczenie, wniosek

PRAWO CYWILNE

Zajmuję się szeroko rozumianymi sprawami cywilnymi. Dotyczą one w szczególności kwestii takich jak sprawy o zapłatę, spory z fachowcami, odszkodowania, ustanowienie służebności, zasiedzenie, sprawy spadkowe – w tym testamenty, dziedziczenie ustawowe i testamentowe, stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, podejmowanie czynności dotyczących spadku dzieci – za zgodą sądu, zachowek, wydziedziczenie, eksmisja, zniesienie współwłasności.

Przygotuję wezwanie do zapłaty, złożę pozew, zapewnię reprezentację przed sądem, przygotuję odpowiedź na pozew i podejmę się obrony interesów.

Przedstawię dostępne rozwiązania, szansę wygranej oraz koszty, które może wygenerować sprawa. Podejmę się negocjacji i będę dążyć do zawarcia korzystnej dla Ciebie ugody.

PRAWO KARNE

W sprawach karnych reprezentuję zarówno interesy oskarżonych, jak i pokrzywdzonych.

Podejmuję się obrony podejrzanych i oskarżonych, przedstawiam ryzyko i szansę na uratowanie sytuacji. Inicjuję działania mające na celu uchylenie środka w postaci zastosowania tymczasowego aresztowania i innych środków zapobiegawczych, biorę udział w czynnościach procesowych, zwłaszcza przesłuchaniach.

Reprezentuję interesy pokrzywdzonych przestępstwem i wykroczeniem. Dążę do uzyskania rekompensaty za straty materialne i psychiczne. Przedstawiam możliwe do dochodzenia roszczenia, prawa pokrzywdzonego i najkorzystniejsze działania.

Prowadzą również sprawy toczące się po wydaniu wyroku, w tym zwłaszcza o orzeczenie kary łącznej, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w odbywaniu kary, zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, zmianę zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prowadzę sprawy administracyjne i sądowo-administracyjne.

Przygotuję wniosek o wydanie decyzji adminstracyjnej, napiszę zażalenie w sprawie i odwołanie od decyzji. Wezmę udział w czynnościach przed organem administracji publicznej.

Po wydaniu niekorzystnej decyzji administracyjnej sporządzę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wezmę udział w rozprawie i będę dążyć do uzyskania korzystnego wyroku.

Jeśli wyrok Sądu okaże się niesatysfakcjonujący – przygotuję skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przedstawię, jakie uprawnienia ma organ administracyjny i jakie środki obrony warto podjąć.

PRAWO RODZINNE

Pomagam Klientom rozwiązywać problemy powstałe na gruncie spraw rodzinnych.

Prowadzę sprawy rozwodowe – w tym podejmuję działania mające na celu orzeczenie przez Sąd wyroku dotyczącego winy małżonka, powierzającego opiekę nad dziećmi jednemu z rodziców, wprowadzającego pomiędzy rodzicami opiekę naprzemienną, orzekającego alimenty na dzieci oraz małżonka, dokonującego podziału majątku już podczas sprawy rozwodowej.

Zajmuję się także sprawami rodzinnymi przed sądami rejonowymi – w tym o uregulowanie bądź zmianę kontaktów z dzieckiem, kontakty dziadków, zakaz kontaktów, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie powierzenia i sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, orzeczenie alimentów, podwyższenie/obniżenie alimentów, uchylenie/stwierdzenie, wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Pomagam dokonać podziału majątku – prowadzę negocjacje, zawieram ugody, projektuję akty notarialne i doradzam przy ich analizie oraz jestem obecna podczas wizyty u notariusza, a jeśli pozasądowy podział majątku nie jest możliwy – składam wniosek o podział majątku i prowadzę sprawę przed sądem.

Prowadzę także sprawy karne powstałe na gruncie sytuacji rodzinnych, w tym między innymi sprawy o znęcanie się i niealimentację.

PRAWO PRACY

Reprezentuję strony sporów przed sądem pracy – Wydziałami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zastępuję pracodawców w sporach z pracownikami, pomagam znaleźć najlepsze rozwiązanie problemów związanych ze stosunkiem pracy.

Prowadzę sprawy pracowników, którzy wystąpili przeciwko pracodawcy.

Przedstawiam dostępne rozwiązania, możliwości działania. Występuję w sprawach m.in. dotyczących przywrócenia do pracy, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy, odszkodowania za pozorną likwidację stanowisk pracy.

To tylko przykładowe sprawy i zagadnienia, którymi się zajmuję.

Dalszych informacji o możliwości prowadzenia sprawy udzielę osobiście.

 

 

 

Podczas rozmowy wspólnie ustalimy satysfakcjonujący sposób rozliczania. Wynagrodzenie jest zależne od charakteru, zawiłości sprawy oraz wymaganego nakładu pracy. Możliwe jest rozłożenie płatności na raty bądź ustalenie innych sposobów rozliczeń.

 

p

KONSULTACJA

jednorazowa porada
w sprawie

– podczas spotkania 

– online

RYCZAŁT

prowadzenie całej sprawy

rozliczenie jedną, z góry ustaloną kwotą

}

GODZINY

/ROZPRAWY

odpłatność za przepracowane  godziny pracy

lub

rozliczenia od liczby rozpraw

Zapraszam do umówienia terminu spotkania.

 

Spotkania odbywają się w siedzibie Kancelarii (Poznań, Al. Marcinkowskiego 2a/3),

bądź w innym ustalonym miejscu. Możliwe także konsultacje on-line (poprzez Skype). 

 

Na spotkanie możemy umówić się:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00

w soboty w godzinach 10:00 – 14:00.

 

tel. 608 110 565, tel. 61 855 20 95

adwokat@skoniecznamasternak.pl

 

Masz pytanie? Napisz do mnie - odpowiem możliwie szybko

14 + 13 =

Posiadam uprawnienia mediatora. Ukończyłam podstawowy kurs mediacji organizowany przez Naczelną Radę Adwokacką.

Jestem wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Prowadzę mediacje sądowe i pozasądowe, także w formie e-mediacji (mediacje on-line).

Mediacje stacjonarne odbywają się w siedzibie Kancelarii.

Zachęcam do rozwiązywania sporów w drodze mediacji on-line. Jest to szybka i bezpieczna droga pozasądowego rozstrzygania problemów. Mediacje on-line odbywają się w formie zdalnej, nie wymagają fizycznego spotkania mediacyjnego.

Dowiedz się więcej o mediacji.

Umów spotkanie mediacyjne

i mediacje on-line:

mediator@skoniecznamasternak.pl

 

Paulina Skonieczna-Masternak

adwokat

KANCELARIA ADWOKACKA

PAULINA SKONIECZNA-MASTERNAK

Al. Marcinkowskiego 2a/3

61-745 Poznań

tel. 608 110 565

tel. 61 855 20 95

NIP 554 288 68 18

REGON 383860898

RACHUNEK BANKOWY

48 1050 1520 1000 0092 6871 6041

płatności możliwe gotówką, kartą, przelewem

adwokat@skoniecznamasternak.pl

www.skoniecznamasternak.pl

parking wzdłuż Al. Marcinkowskiego,

pod Placem Wolności, przy ul. Solnej